Varavaltuutettu Tapio Pulkkisen valtuustopuhe 3.6: Nummelan keskustan asemakaavamuutos

syyskuu 5, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Nummelan liikenne jonoutuu paikoin pahimpaan ruuhka-aikaan. Yleisesti ottaen se on kuitenkin vielä niin sujuvaa, että automarkettiin mennään ja vaikka etäisyys toiseen on vain satoja metrejä, niin myös toisen ketjun pihaan kurvataan hakemaan halvemmat tomaatit autolla.

Autoton keskusta ei liene tavoitetila, koska monen kuntalaisen kotimatka menee vääjäämättä pisteen lävitse. Hyvä liikenteellinen lähtökohta on ohjata liikennettä muille reiteille. Edelleen, kuitenkin vajaan 10 vuoden sisään Meritien liikennemäärät tulee tarvitsemaan neljä kaistaisen ajoradan nykyisen kaksi kaistaisen sijaan. Tarvitaan siis keskitettyjä pysäköintialueita ja hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet keskusta-alueella ja sen ympäristössä. Siihen suuntaan kaava on mielestäni keskustaa kehittämissä ja tuomassa myös kivijalkakaupoille tiloja. Alueelle on jäämässä historiallista kerrostumaa rakennuksien ja puiden muodossa, joita on jopa suojeltu kaavassa. En tiedä mitä tapahtuu, kun rakentaessa tai muutoin puu syystä tai toisesta tuhoutuu. Kai siihen istutetaan sitten uusi suojeltu puu?

Soininvaara maalaili eurooppalaista pienkaupunkikuvaa Vihdin Vihreiden tilaisuudessa – tätä se minun, punavihreän Vasemmistolaisen, mielestäni tarkoittaa. Pieniä siistejä urbaaneja ympäristöjä, joissa on palvelut, työt, luonto ja asukkaat lähellä. Keskustaan ei kaikkia tarvitse asuttaa, kuntalaisilla on erilaisia tarpeita ja tilanteita. Tarvitaan siis myös asianumeron 14 esitellyn Stenkullan kaavan V39 kaltaisia alueita.

Sananen hulevesistä ja niiden hallinnasta: Tosiasia on, että sateiden rankkuus on kovenemassa ja se aiheuttaa tulvimisriskiä jopa sellaisilla alueilla, joissa vielä on selvitty kuivin jaloin. Näiden ohella Vihdissä on jo nyt alueita joissa jopa vuosittain vesi katkaisee liikenteen ja erilaiset rakenteet joutuvat veden varaan. Mitenkä jatkossa?

Stenbackassa on kaavassa hulevesialue tyypilliseen tapaan alueen maanpinnoiltaan alhaisimmalla paikalla. Se toimii suurimman osan aikaa kosteikkona, joka luo oikein toteutettuna viihtyvyyttä ja sillä pystytään myös parantamaan veden laatua esim. biosuodatuksella. Huonosti toteutettuna se on hukkumisvaarallinen paikka asuinalueella, jossa luultavasti on paljon pieniä lapsia. Tämän rinnalla tai tilalla toivoisin että esimerkiksi tällä kaava-alueella on myös tulvaniittyjä ja painanteita, joissa hulevesiä voidaan hidastaa tulva-aikaan. Muutoin pieni hulevesiallas ylikuormittuu, eikä se toimi, vaan ravinnekuormat ja likaiset hulevedet valuvat edelleen Hiidenveteen.  Näillä sekundäärisillä alueilla voisi olla esim. pallokenttiä, ulkoilureittejä tai jotain muuta sellaista, joiden toimintaa ei haittaa kerran 20-, 50- tai 100-vuodessa toteutuva tilanne. Nummelan keskustan osalta tilanne on hulevesien hallinnan osalta vaikeampi, tosin on sielläkin vielä paljon tehtävissä.

Stenbackan jatkosuunnittelussa viheralueille on pyrittävä muodostamaan tulvaniittyjä ja –tasankoja. Nummelan keskustan tori- ja katualueille taasen tulee myös miettiä rakenteita, jotka mahdollistavat hulevesien virtaaman hidastamista ja parantaa laatua.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja viranhaltijat: Hulevesien osalta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kaavaan V39 merkintöihin lisätään teksti ja N 95 a muutetaan hulevesiä käsittelevä teksti muotoon: ”Korttelialueiden hulevedet tulee käsitellä, puhdistaa ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää korttelialueella siten, että tonteilta johdettavat vedet eivät vaikuta ympäröivien vesistöjen veden laatuun tai virtaaman määrään. Velvoite koskee myös rakennustyömaa-aikaisia järjestelyjä. Piha- ja pysäköintialueilla tulee suosia hulevesien hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja, jotka poistavat vettä pintakuivatusjärjestelmästä ja parantavat veden laatua. Asuinkorttelialueilla pihojen ja pysäköintialueiden pinnoitteiden tulee olla vettä läpäiseviä. Selvitys hulevesien käsittelystä on esitettävä.”

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto