valtuutettu Virran puhe valtuustossa 8.6.2015

elokuu 21, 2015 | Kategoria: valtuusto 06/2015

Kunnan on toiminnassaan ja palveluja järjestäessään toteutettava yhdenvertaisuusperiaatetta. Palveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla. Tämä on erittäin tärkeä tavoite ja päämäärä. Vuosittainen toiminnan onnistumisen tarkastelu tehdään valtuustotasolla tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen yhteydessä. Toivottavasti tulevaisuudessa laajemmin hyvinvointikertomuksen yhteydessä, josta valtuutetut saivat koulutustakin viime syksynä. Hyvinvointikertomus kokoaisi nykyistä paremmin samaan tarkasteluyhteyteen kuvauksen kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin. Lisäksi siinä kuvataan kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Nykytilanteessa ja nykytavalla me tarkastelemme kunnan onnistumisia (tai epäonnistumisia) talous edellä ja vaikka strategiasta johdetuissa tuloskorteissa on tavoitteena kuntalaisten hyvinvointi, emme aidosti tällä mittari- ja tuloskorttitarkastelulla saa sitä tietoa, miten kuntalaistemme hyvinvointi on näillä valituilla toimenpiteillä parantanut tai kehittynyt tai mihin suuntaan on menty – ovatko kenties toimenpiteet heikentäneet hyvinvointia. Meillä on erikseen olemassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, missä on hyvinvointi-indikaattoreita, joita seurataan. Terveydenhuoltolakiin perustuva lakisääteinen hyvinvointikertomus olisi ehdottoman tärkeää saada Vihdissä valtuuston tarkastelutasolle, koska siinä on koottuna kaikki se tiedolla johtamisen tieto, joka strategiasta voidaan tuloksiin johtaa.

Sitten muutama kommentti arviointikertomukseen ja tilinpäätökseen alkaen tarkastuslautakunnan ansiokkaasta työstä.

Kuten valtuuston puheenjohtaja on valtuustoinfossa ennakoikin, arviointikertomus saa runsaasti kiitosta. Esittämistapa on konkreettinen, selkeä ja visuaalinen toteutus kerrassaan loistava. (Jatkossa saanemme kuvitukseen myös Nummelan ja kirkonkylän lisäksi muista taajamistamme kuvia.)

Valtuustoryhmämme kiittää tehdystä hyvästä, jopa erinomaisesti toteutetusta arviointikertomuksesta.

Yksi kysymys kohdentuen kalvoon numero 29: Siinä tarkastuslautakunta toteaa:

  • Tuloveroprosentti on noussut niin korkealle, että se osaltaan vaikeuttaa

kuntaan muuttamista ja myös syö taloudellisen kasvun edellytyksiä

Mihin tämä tieto perustuu? Mihin tutkittuun tietoon/tutkimukseen? Jos tämä ei perustu tutkittuun tietoon, on lausuntona tällainen viittaus arveluttavaa kirjoittaa.

Sitten muutama kommentti tilinpäätöksestä kokonaisuudessaan.

Ensinnäkin henkilöstömme on viime vuoden aikana venynyt, joustanut ja jaksanut muutoksessa ja epävarmuudessa tehdä loistavaa työtä. Olen ennenkin todennut, että keskustelu ja puheenvuorot ovat niin talouspainotteisia, että ne kaksi tärkeintä asiaa jäävät täällä valtuustosalissa vähemmälle huomiolle; eli se, että kunta on suuri ja merkittävä työnantaja, jonka tehtävänä on huolehtia myös henkilöstönsä työhyvinvoinnista, ja että tärkeintä on huolehtia kuntalaisten – kaikkien kuntalaisten – hyvinvoinnista.

Nuorisopalvelumme on ollut innovatiivinen ja ketterä toimija, toivottavasti se jatkuu, vaikka yt-menettelyn jälkeen kyseinen toimiala osaltaan heikentyi. Tarkastuslautakunta kiinnitti nuorisopalvelujen osalta huomiota siihen, että ”Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoitettavuuteen ja osallistumishalukkuuteen tulisi hakea tehokkaampia keinoja.” Tämä lausuma on tietysti osin ristiriidassa myöhemmin tehtyjen päätösten kanssa. Kannustankin edelleen eri toimialojen välisen yhteistyön lisäämiseen nuorten osallisuuden vahvistamiseksi ja ennalta ehkäisevään toimintaan ennen kuin sitä syrjäytymisvaaraa ehtii päästä syntymään.

Harmillisena yksityiskohtana tilinpäätöksestä ja tuloskorteista nostettakoon vihtiläislapsia eriarvoistava asia. Valtuustoa puhutti jossain vuoden 2014 talousarviokeskustelun yhteydessä säästö, jolla uimaopetusta leikattiin ja sitä kautta samalla mahdollisuutta eri puolilla Vihtiä koulua käyvien tasavertaiseen mahdollisuuteen kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluissa. Museo- ja kirjastokäynnit oli pyritty yhdistämään uimaopetuskuljetuksien kanssa. Sivistystoimi ja siellä eri toimialojen viranhaltijat ovat kyllä pyrkineet innovatiivisesti ja tehokkaasti miettimään palvelujen saavutettavuutta yhdistämällä eri asioita, me päättäjät emme kyllä aina palkitse innovatiivisuutta. Tälläkin varsin pienellä euromääräisellä leikkauksella rajoitettiin ja rajattiin lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia. On muistettava, ettei kaikilla lapsilla ole lähtökohtaisesti samanlaisia mahdollisuuksia saada sivistystä tai näitä elämyksiä ja kokemuksia huoltajiensa kautta.

En lähde toistamaan täällä aiemmissa puheenvuoroissa toistettuja talouslukuja – kuntatalouden suuntaa tuleviin vuosiin tai menneisiin – ne on täällä niin monessa puheenvuorossa esiin tuotu.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää johtavia viranhaltijoita hyvin johdetusta toiminnasta ja koko kunnan henkilöstöä vuoden 2014 tuloksellisuudesta. On selvää, että tälle vuodelle puristetussa henkilöstöraamissa on entistä tärkeämpää kehittää johtamista ja saada työhyvinvointi sellaiselle tasolle, että jokainen työntekijä kokee tekevänsä arvokasta työtä, kokee arvostusta ja jaksaa hoitaa työnsä.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto