Valtuustopuhe turvallisuussuunnitelmaan

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää hyväksyttävänä olevaa Vihdin kunnan turvallisuussuunnitelmaa kevyenä suunnitelmana, joka ei vastaa valtioneuvoston asettamaa tavoitetta siitä, miten rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia ennalta ehkäistään ja turvallisuutta parannetaan. Suunnitelma jää luonnos-tasolle, missä valmistellaan vasta varsinaista suunnitelmaa. Jokaisessa kappaleessa jää odottamaan, mikä on se konkreettinen asia, jolla turvallisuutta parannetaan. Suunnitelma on vailla konkreettisia toimenpiteitä, joiden toteutumista voisi arvioida.

Suunnitelmassa viitataan vuonna 2007 laadittuun Vihdin kunnan turvallisuussuunnitelmaan, joka on tähän päivään asti ollut voimassa ollut asiakirja. Asiakirja löytyi netistä. Tästä 2007 turvallisuussuunnitelmasta en kuntalaisena ole kuullut mitään, kuten en myöskään ole havainnut, että sen mukaisesti turvallisuustyöryhmä olisi järjestänyt vuosittaisen keskustelu- ja tiedotustilaisuuden kuntalaisille, jossa kuntalaisten on mahdollisuus saada tietoa turvallisuussuunnitelman etenemisestä ja arvioida, miten suunnitelma toteutuu ja toteuttaa arjen turvallisuuden ja asumisviihtyisyyden toteutumista. Jos vuonna 2007 laadittu selkeästi konkreettisempi turvallisuussuunnitelma on jäänyt vain elottomaksi paperiksi, miten voidaan olettaa, että nyt hyväksyttävänä oleva turvallisuussuunnitelma olisi elävä ja toteutuva suunnitelma, kun se on vailla konkreettisia toimenpide-esityksiä?

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä on viranhaltijoiden työajan väärinkäyttöä laatia suunnitelma, joka jää pelkäksi paperiksi. Lisäksi tämä suunnitelma ei täytä sille asetettuja tavoitteita lisätä kuntalaisten turvallisuuden tunnetta sekä sitä, että kunnan palvelut toimivat kaikissa olosuhteissa. Nopea tarkastelu muiden kuntien tekemiin suunnitelmiin tukee tätä päätelmää. Esimerkiksi Keminmaan turvallisuussuunnitelmassa todetaan työn tavoitteena on tuottaa paikallinen turvallisuussuunnitelma, joka sisältää asioita, joihin todella voidaan vaikuttaa. Suunnitelman toteutumista myös seurataan vuosittain ja sitä tarkistetaan valtuustokausittain.

Vihdin oman turvallisuussuunnitelman osalta toimenpiteet puuttuvat, joten seuraaminen ja arvioiminen on mahdotonta.
Muutama esimerkki, mihin suunnitelmassa tulisi saada lisävalaistusta. Vihdin kunnan johtoryhmä on valinnut yhdeksi painopistealueeksi kunnan roolin kriisitilanteissa. Tästä on sivulla 8 oma kappaleensa 3.3. Kyseissä kohdassa on 16 riviä tekstiä, missä ei kuitenkaan ilmene tarpeeksi yksilöidysti, miten kunta kriisitilanteessa toimii. Poikkeusolojen johtoryhmä on mainittu, mutta sitä ei tässä suunnitelmassa ole kuitenkaan nimetty, ketä siihen kuuluu. Lisäksi tekstissä mainitaan, että poikkeusolojen johtoryhmän on määriteltävä tiedotusvastuut mahdollisissa kriisitilanteissa. Nämä kuuluisi olla mainittuna tässä.

Suunnitelma päättyy toteamukseen, että Vihdin kunta kuulee kuntalaisia tarpeen vaatiessa mm. internet-sivuille laitettavien kyselyjen kautta. Tällaisen turvallisuuskyselyn tulisi olla pohjatietona turvallisuussuunnitelman laatimisessa, jolloin koettu turvattomuus tai turvallisuus saataisiin aidosti toimenpiteiksi kunnan turvallisuussuunnitelmassa. Valtioneuvoston periaatepäätöksessäkin toivotaan asukkaiden, järjestöjen tai asukasyhdistysten osalistuvan turvallisuussuunnitteluun. Vihdin osalta tässä voitaisiin tehdä yhteistyötä yhdistysparlamentin kanssa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää turvallisuussuunnitelman hylkäämistä tällaisenaan ja vaatii sen viemistä uudelleen valmisteluun.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto