Palveluverkkosuunnitelma

Palveluverkkosuunnitelmatyö on ollut monivivahteista. Se on herättänyt intohimoja eri suunnista, kuten luonnollista onkin ja kuuluukin herättää. Vihdin päätöksentekokulttuurissa jo itse suunnitelmatyö on ollut välillä haasteellista tehdä. Työryhmä on saanut runsaasti tietoa ja laskelmia, joita tosin on asetettu eri tavoin kyseenalaisiksi. Joka tapauksessa kiitos työskentelyyn osallistuneille viranhaltijoille, joilla on ollut tiivistahtinen alkuvuosi myös palveluverkkotyön osalta.

Työryhmän jäsenenä en ole tyytyväinen lopputulokseen. Minun mielestäni valtuuston tulisi hyväksyä palveluverkkosuunnitelma. Sen sijaan saamme suunnitelman vain tiedoksi. Suunnitelmaa käytetään ohjeellisesti noudattaen talousarviovalmistelussa. Paperi / suunnitelma jää siis kunnanhallituksen paperiksi.

Palveluverkkosuunnitelmatyössä on hyvää ollut yleisötilaisuuksien järjestäminen ja kunnan verkkosivuilla mahdollistettu palautteenanto palveluverkkoon. Asia tosin jäi kapea-alaiseksi  sen vuoksi, että käytännössä yleisötilaisuudet käsittelivät vain kouluverkkoa. Itse palveluverkkosuunnitelma nykymuodossaankin on kovasti kouluverkkoon keskittynyt, vaikka palvelut ovat toki paljon muutakin.

Viime syksynä hyväksytyssä strategiassa me linjaamme, että ”Vihti järjestää kuntalaisten peruspalvelut ja luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille.” Kunnan arvot ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. Kuitenkin palveluverkkosuunnitelma alkaa sanoilla, missä viitataan invenstointeihin ja niiden ennakoitavuuteen. Palveluverkkotyötä pitäisi pystyä tekemään myös taloudellisesti hyvinä aikoina. Tällöin ehkä – siis ei välttämättä, mutta ehkä pystyttäisiin paremmin näkemään palvelujen kehittäminen ja kehittämisen merkitys yleensäkin kuntapalveluidenkin tuottamisessa ja uudistamisessa.

Palveluverkkotyön kokonaisuutta on haitannut Karviaisen osuuden puuttuminen. Vihdin kaltaisessa kasvukunnassa ja Vihdin kaltaisessa monimuotoisessa kylistä ja muutamasta suuremmasta taajamasta koostuvassa kunnassa tulisi palveluverkkosuunnitelman olla kattava näkemys siitä, miten strategian visiossa mainitut peruspalvelut turvataan. Kuntamme palveluverkko ei ole pelkästään kouluverkko, kuten nyt julkinen asian käsittely on ollut ja kuten suurin osa työryhmän työstäkin on ollut.

Vihdin Vasemmistoliiton mielestä nyt valtuustolle tiedoksi saatettu palveluverkkosuunnitelma ei ole kattava näkemys siitä, millaiset palvelut Vihtiin halutaan seuraaviksi vuosikymmeniksi. Palveluverkkosuunnitelmassa ei linjata edes sitä, mitä palvelukeskuksia kunnassamme on. Tänään asialistallamme on seuraavassa kohdassa Karviaisen tilasuunnitelma, missä päätöksenteon alla on palvelujen muuttaminen isoissa taajamissa Kirkonkylällä ja Otalammella. Palveluverkkosuunnitelmassa kuuluisi nimenomaan linjata, mitä palveluja halutaan missäkin kylässä ja taajamassa säilyttää, ja miten niitä kehitetään. 

Noin kahdeksan kuukautta sitten valtuuston hyväksyttävänä oli strategiapaperi. Kun silloin nostin esiin muutamia ristiriitaisuuksia paperin tavoitteissa ja toimenpiteissä, nousi täällä salissa vastus siitä, ettei strategiaa voida enää tässä vaiheessa käydä kohta kohdalta läpi, vaan se hyväksytään sellaisenaan tai jätetään kokonaan hyväksymättä. Muutosesityksiä ei siis otettu käsittelyyn.

Mielestäni on mielenkiintoista, että strategiassa silloin arvostelemani tavoite ”tehokas palveluverkko” sai osan oikeistopuolueiden valtuutetuista ihan konkreettisestikin nousemaan paikaltaan. Kyseinen tavoitekohta haluttiin säilyttää strategiassa, eikä sitä saanut arvostella. Muutamaa kuukautta myöhemmin tehokas tai tiivistetty sana onkin myrkkyä myös oikeistopuolueiden edustajille. Tämä on aika epäjohdonmukaista politiikkaa, enkä ymmärrä, miten se palvelee kuntalaisten hyvinvointia.

Palveluverkkosuunnitelman tärkein virke kuuluu: ”Kaikille vihtiläisille peruskoululaisille taataan laadukas perusopetus ja tasapuolinen tuntikehys”. Aiemmin kevättalvella keskustelu nimenomaan tästä kouluverkkoasiasta uhkasi mennä vaaralliseen suuntaan. Vastakkain asetettiin voimallisesti pieni ja suuri koulu. Vain pieni kyläkoulu nähtiin turvallisena ja laadukasta opetusta antavana opinahjona. Meillä ei ole varaa sellaiseen vastakkainasetteluun, että loisimme kuvaa siitä, että vain pienessä kouluyksikössä on turvallista lapsen käydä koulua. Varmasti on niin, että me kaikki vanhemmat haluamme lapsillemme parasta mahdollista opetusta, tukea ja turvallisen kouluympäristön. Kaikki eivät kuitenkaan voi valita lähikoulukseen sitä pientä kyläkoulua. Vihtiläislapsistakin suuri osa saa oppinsa suurissa kouluissa, jotka ovat yhtä lailla turvallisia ja joissa oppilas saa laadukasta opetusta.

Tärkeintä meidän päättäjinä onkin nähdä tuntikehyksen merkitys opetuksen laatuun. Riittävällä tuntikehyksellä turvaamme laadukkaan perusopetuksen ja sen sisällä myös erityistarpeita tarvitseville erityisopetuksen tai varhaisen puuttumisen resurssit. Toteutamme strategiaan kirjattua arvoa ”asiakaslähtöisyys” parhaiten sillä, että takaamme tulevissa talousarviokäsittelyissä riittävän suuren tuntikehyksen lapsia ja nuoria varten.

Palveluverkkotyötä tehtiin nopeassa aikataulussa ja siihen on käytetty kunnan resursseja. Kehittämiseen tuleekin käyttää resurssia, mutta toivottavaa tällöin on, että lopputuloskin johtaa toimenpiteisiin, eikä ole vain tiedoksi saatettavalla tasolla. Palveluverkkotyön kappaleessa 9 viitataan kunnan kehittämistyöhön ja todetaan, että ”kehittämistyö tulee nähdä määrätietoisena toimintana koko kunnan toiminnan kattaen”. Tämä tavoitetila on hyvä jatkossa olla kaikkien kuntaan perustettavien kehittämistyöryhmien seinätauluna.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa saaneensa palveluverkkosuunnitelman vuosille 2009-2030 tiedoksi.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto