Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös ja toimintakertomus 2010

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää huolestuneisuutensa Karviaisen ja peruskunnan väliseen yhteydenpitoon. Kahden vuoden toiminnan aikana olisi pitänyt jo selkiintyä luonteva tapa toimia yhdessä, eikä näin erillään toisistaan, kuin nyt menee jo kolmatta vuotta. Karviaisen osuus kunnan budjetista on suurin yksikkökohtainen menoerä, joten peruskunnan ja Karviaisen toiminnan sekä viranhaltija- että luottamushenkilötasolla tulee olla selkeästi nykyistä tiiviimpää. Selkeää yhteistyötä tarvitaan tiedonkulunkin osalta.

Liittyykö yhteyksien ontuminen tai heikot yhteydet siihenkin, että kunnanhallitus ei ole ajoissa käsitellyt Karviaisen tilinpäätöstä? Asia oli vasta tänään ylimääräisessä kunnanhallituksen kokouksessa. Karviainen on kuitenkin käsitellyt tilinpäätöksen kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 22. päivä maaliskuuta.

Jos taas unohdus menee inhimillisen syyn piikkiin, on siitäkin esitettävä syvä huolestuminen hallintokeskuksen henkilöstön jaksamisen työn kuormittavuuden ja jaksamisen suhteen!

Karviaisen tilinpäätös on lisätalousarvion jälkeen miinuksella vajaa 20 000 euroa. Kun valtuusto myönsi Karviaiselle lisäbudjetin, tässä salissa kyseenalaistettiin alkuperäistä budjetointia muutamilta osin, kun selvästi oli nähtävissä ns. valmista alibudjetointia. Toivottavasti tämä tilinpäätös ohjaa entistä paremmin seuraavaa budjetointiakin, ettei alibudjetointiin jatkossa mennä.

Kolmen kunnan yhteinen perusturvakuntayhtymä on jo ns. hyvässä vauhdissa. Toiminta alkaa vakiintua. Paljon on tehty ja paljon on vielä tehtävää. Asiakkaiden, kuntalaisten tyytymättömyys kanavoituu mielipidekirjoitteluna ja yhteydenottona päättäjiin. Tyytymättömyys on syytä ottaa vakavasti, palautteena asiakaspalvelusta, palautteena lakisääteisten asioiden hoidosta. Annetulla palautteella on tarkoituksensa ja kokemuksensa taustalla, ja tätä meidän päättäjien on kuunneltava, koska olemme saaneet valtuutuksemme nimenomaan kuntalaisilta olla päättämässä asioista ja hoitaa kuntalaisten hyvinvointia.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä palvelutuotannonossa on huono suuntaus se, että mennään alimman ja heikoimman palvelutason mukaan. Näin on käynyt esimerkiksi mammografiaseulonnassa. Kuntayhtymän sisällä asiakkaita ei saa kohdella eriarvoisesti. Näin Karkkila joutuu tyytymään Karviaisessa alempaan palvelutasoon mitä itsenäisesti palveluja toteuttaessaan, koska mammografiaseulonnoissa on Vihdissä ollut harvemmat seulonnat ja tämän mukaan ne toteutetaan nyt Karviaisessa.

Vihdissä on ennen kuntayhtymääkin ollut aliresurssointia esimerkiksi neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa. Palvelutasossa ei ole päästy ministeriön laatimiin suosituksiin. Karviaisen tavoitteeseen ”parantaa väestön elintapoja ja vähentää sairastuvuutta” ei tulla pääsemään, ellei nimenomaan terveydenhuollon puolelle, ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen tuen työtä tekevien resurssointia lisätä riittävälle tasolle.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on säännöllisesti nostanut esiin resurssivajeen neuvola-ja kouluterveydenhuollossa. Siihen viitataan Karvaisen omassa toimintakertomuksessa sivulla 7. Perhepalvelujen sekä lasten ja nuorten palvelujen osalta on ensiarvoisen tärkeää, että resurssointi on kunnossa, koska varhainen välittäminen on parasta sijoittamista tulevaisuuteen, myös euromääräisesti laskettuna. Tai tarkemmin sanottuna, erityisesti euromääräisesti laskettuna.

Aikuissosiaalityössä tehtiin vuoden 2010 kuluessa sisäinen kehittämishanke, joka ainakin asiakaspuolelle on näyttäytynyt asioimisen hankaloitumisena. On ymmärrettävää, että muutosvaihetta tulee sietää ja muutos usein heijastuu loppukäyttäjään ja asiakkaaseen. Mutta kaikessa terveydenhoidon ja sosiaalityön asiakaspalvelussa täytyy kuitenkin henkilöstön muistaa kohdella asiakkaita inhimillisesti. Moni asia vaatii henkilökohtaista käymistä, eikä kuittien lähettäminen välttämättä ole riittävää. Lisäksi tavoitteena on antaa asiakkaille ohjausta elämänhallintaan, joka ei tietenkään onnistu lähettämällä postia puolin ja toisin.

Toimeentulotuen puolella on lähtökohtaisesti hankala tilanne, jos käsittelyajat venyvät yli lain salliman. Kyseessä on kuitenkin hakijalle usein oleellisista arjessa selviytymisen päivistä.

Karviaisen tärkein tehtävä on täyttää kahden eri lain tehtävät; kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain. Tätä tehtävien täyttöä me päättäjät pystymme arvioimaan ja seuraamaan mittareiden avulla, mutu-tuntumalla näistä asioista ei voi, eikä saa vetää johtopäätöksiä. Tarkastuslautakunta on hyvin omassa arvioinnissaan analysoinnut mittareiden toimivuutta. Karviaisen toimintakertomuksessa jää osin mitattavien asioiden raportointi ohueksi tai kokonaan puutteelliseksi. Ne ovat kuitenkin asioita, joiden avulla luottamushenkilötkin pystyvät arvioimaan toimintaan. Ja ne ovat mitä tärkeintä tietoa itse operatiiviselle toiminnalle.

Arviointikertomuksessa viitataan myös Karviaisen julkisuuskuvaan ja sen hallitsemiseen. Paikallisessa mediassa esillä olevat negatiivisessa valossa Karviaista esittävät asiat ovat varmasti seurausta kokemuksista ja toiminnasta, niitä ei voi paikata pelkällä julkisuuden hallinnalla. Hyvä toiminta tuottaa asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta julkisuuskuva paranee.

Karviaisen tulee myös hoitaa velvoitteensa siltä osin, että tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vastataan. Tätä tehtävää ei voi sivuuttaa, kuten vuoden 2009 osalta on tapahtunut.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy Karviaisen tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen. Ja samalla edellyttää selkeästi parempaa, tarkasti ottaen tiukempaa peruskunnan ja kuntayhtymän yhteydenpitoa jokaviikkoisessa arjessa. Karviainen ei elä omaa elämäänsä, vaan se on yksi elintärkeä palvelujen tuottaja kuntalaisille. Olemme päättäjinä kuntalaisille sen velkaa, että tiedämme, mitä molemmista taskuistamme löytyy.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto