Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2010

Tarkastuslautakunta on tehnyt erinomaista työtä. Arviointikertomus on selkeä ja johdonmukaisesti laadittu kuvaus ja arviointi siitä, miten valtuuston päätöksiä on eri hallintokunnissa toteutettu.

Arviointikertomuksessa myös otetaan hyvin kantaa mittareiden toimivuuteen. Kaikilta osin tuloskortit eivät anna oikeastaan minkäänlaista kuvaa toiminnan toteutumisesta. Tuloskortitkaan eivät saa olla vain pakko, vaan toimintaa ohjaava arviointitehtävä.

Varsinainen ensimmäinen arvioita asia kertomuksessa on perusturvakuntayhtymä Karviainen. Lautakunta esittääkin tässä nykyistä paremman ohjausmekanismin toteutumiseksi viranhaltijoista koostuvan johtoryhmän roolia. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa tätä lämpimästi. Kuten edellisessäkin asiakohdassa asian käsittelyn yhteydessä jo totesimme.

Arviointikertomuksessa otetaan kantaa myös erilaisten strategioiden laatimiseen ja käytäntöön viemisestä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa tätä ajatusta: strategioiden tulee ohjata toimintaa prosesseina, missä on jatkuvaa arviointia ja seurantaa.

Ilmastostrategian jalkauttamista arviointikertomuksessa olisi voitu seurata. Nyt siitä ei mitään mainintaa.

Sivistyskeskuksen osalta tarkastuslautakunnalta olisi odottanut tarkempaa analyysia esim. sijaiskiellon vaikutuksista toiminnan toteutumiseen ja toteuttamiseen. Tosiasiahan on, ettei sijaiskiellon aikana täyty lakisääteisyys lasten oppivelvollisuuden osalta. Tältä osin tuloskorteista tässä kohtaa kritisoitua kohtaa ”lakisääteiset toiminnat toteutuvat” voidaan jopa pitää perusteltuna mittarina, kun sijaiskieltojen ollessa voimassa näin ei tapahdu. Näin ollen sijaiskielto tulisi näkyviin tässä mittarissa toteutumattomana asiana.

Varhaiskasvatuksen tulosalueelta tarkastuslautakunta nostaa yhdeksi huomioksi perhepäivähoidon tilanteen: kysyntä on vähentynyt. Tarkastuslautakunta korostaa perhepäivähoidon toimintaedellytysten turvaamista sekä kunnallisen että yksityisen perhepäivähoidon osalta. Jos Vihti todella aikoo olla lapsiystävällinen kunta sanan aidossa merkityksessä, se tarkoittaa sitä, että meillä on monipuoliset palvelut päivähoidon toteuttamisessa ja perheiden tukemisessa. Perhepäivähoitajien uuden työaikalain mukaiset työjärjestelyt ja niistä tiedottaminen ei ole ehkä onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, vaan sekin on aiheuttanut ”pakoa” päiväkotihoidon puolelle. Perhepäivähoitoa tukevat lasten ammattilaiset: viime viikolla uutisoitiin, että alle 3-vuotiaat päiväkotilapset sairastavat entistä enemmän ja sairastamisen syynä ovat liian isot lapsiryhmät. Sopivin lapsiryhmä bakteeriopin professorin mukaan olisi 4-5 lasta eli juuri perhepäivähoidon lapsiryhmän kokoinen.

Tarkastuslautakunta arvostelee teknisen ja ympäristökeskuksen tulosalueen ja tuoteryhmärakennetta aiheellisesti vaikeaselkoiseksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ymmärtää rerussipulan vaikeuttaneen tavoitteiden toteutumista. Tähän on kuitenkin saatava muutos, koska viime kädessä kysymyksessä on myös kuntalaisten turvallisuus, kuten esimerkiksi kevyen liikenteen verkoston tarvekartoituksen viivästymisessä on kysymys.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja näillä edellämainituilla kommenteilla hyväksyy arviointikertomuksen 2010.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto