Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

1.1.2008 voimaan tullut lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojeluohjelman, joka painottaa ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tämä tarkoittaa myös meitä päättäjiä. Meillä on tänäkin iltana monta mahdollisuutta vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. On meistä kiinni, kuinka vihtiläislapset ja nuoret voivat.

Nyt hyväksyttävänä oleva suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Laajempi päivitys tehdään valtuustokausittain. Kutakin talousarviovuotta suunnitelman kuitenkin tulee ohjata. Päätösesityksessä lukee, että kunnanvaltuusto hyväksyisi ohjelman ”ohjeellisena oheismateriaalina”. Sinänsä ehkä pieni asia – kaksi sanaa – mutta niillä on kuitenkin vaikutuksensa sille, miten tärkeänä tätä Lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelmaa tämä valtuusto pitää. Suunnitelma on kuitenkin lakisääteinen asiapaperi, joten ei sitä voida aliarvioida näillä sanoilla. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy kyllä suunnitelman, mutta esittää päätösesityksestä jätettäväksi pois nämä kaksi sanaa. Yksinkertaisesti me hyväksymme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Päätösesityksen loppuosassa käy selville, mihin tämä meitä päättäjiä tästä eteenpäin velvoittaa.

Vihdoinkin meillä on tämä asiakirja hyväksyttävänä. Uusittu lastensuojelulaki on ollut voimassa jo lähes kolme vuotta.

Toivottavasti kukin valtuutettu on suunnitelman lukenut, koska se antaa tärkeää taustatietoa lasten ja nuorten tilanteesta kunnassamme. Ja koska kyseessä on Karviaisen hallinnoima alue, voimme myös vertailla Karkkilan ja Nummi-Pusulan palveluja.

Vihdissä lapsiperheiden osuus perheistä on yli 47 prosenttia. Se on enemmän kuin keskimäärin Uudellamaalla ja selvästi enemmän kuin koko maassa. On siis aiheellista, että Vihdissä kiinnitetään huomiota lapsiperheiden asioihin, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Tällöin hyvään Vihdin imagoon kuuluu, että palvelut ovat kunnossa. Suunnitelmassa todetaan seuraavasti: Tavoitteena on, että lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen ja avun peruspalveluissa mahdollisimman varhain.

Näin ei valitettavasti ole. On surullista jälleen kerran todeta ja tältä paikalta ääneen sanoa, että Vihdissä neuvolapalvelut ovat alimitoitetut, samoin on tilanne kouluterveydenhuollossa. Lastensuojelulaki painottaa ennalta ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Tähän ei valitettavasti Vihdissä kyetä, kun vuositarkastukset neuvolavastaanottoajoissa on jouduttu puolittamaan siitä, mitä niiden tulisi olla. Tämä vaikuttaa myös tarkastusten sisältöön.

Kunnan tavoitteena on lisätä väestönkasvua kahden prosentin vuosivauhdilla. Tämä tarkoittaa etupäässä tänne muuttavia lapsiperheitä. Kun asiakasmäärät kasvavat on luonnollista, ettei palveluja voida toteuttaa lakisääteisesti tai asetusten mukaisesti, jos henkilöstöresurssia ei samassa suhteessa lisätä. Hyvinvointisuunnitelmassa (ja myöhemmin Karviaisen käsittelyyn tulevassa Karviaisen palvelutasosuunnitelmassakin) on esitetty henkilöstölisäyksiä äitiys- ja lastenneuvolapuolelle. Nyt voimme osoittaa välittävämme lapsista, kun hyväksymme nämä henkilöstölisäykset ja parannamme edes hitusen palvelua kohti asetusten mukaisia vaatimuksia.

Kouluterveydenhuolto on mitä parhainta ennaltaehkäisyä, kun se kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan! Eikö ole parempi, että kouluterveydenhuollossa voidaan edistää terveysasioita, kuin se, että vanhemmat kuskaavat lapsiaan Mehiläiseen reseptien hakuun. Ekaluokkalaiset eivät Vihdissä pääse koululääkärintarkastukseen. Edellinen laaja terveystarkastus tehdään viisivuotisneuvolassa ja uuden neuvola-asetuksen mukaan nelivuotisneuvolassa. Tässä ”kyseenalaisessa Vihdin mallissa” tulee ratkaisevassa ikävaiheessa liian pitkä tauko lääkärintarkastuksien välillä! Kun ekaluokkalaisena jää laaja terveystarkastus väliin, seuraava tehdään vasta viidennellä vuosiluokalla. Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen on tällaisella palvelukonseptilla mahdotonta päästä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma osoittaa meille sen, kuinka eriarvoisia lapsemme ja nuoremme ovat Karviaisen alueella. Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa on resurssoitu palvelut Vihtiä paremmin. Useammassa kohdassa suunnitelmaa voimme lukea lauseen: ”Vihdissä liian runsaat asiakasmäärät ja puutteelliset resurssit vaikeuttavat perustyön tekemistä ja asetuksen määrittäämä palvelua ei kyetä tarjoamaan.”

Nuoren kohdatessa vaikeuksia tulisi avun olla mahdollisimman helposti saavutettavissa, lähellä nuoren arkea. Apua vaille jääminen johtaa liian helposti ”putoamiseen” ja pahimmassa tapauksessa syrjäytymiseen, mihin meillä ei ole varaa. Lukion kasvanut oppilasmäärä edellyttäisi ehdottomasti oman koulupsykologin ja kokopäiväisen kouluterveydenhoitajan resurssointia. Tämä on mainittu myös nyt hyväksyttävänä olevassa hyvinvointisuunnitelmassa.

Saimme täällä kuulla nuorisovaltuutettujen kertomana, miten ahdistavana lukiolaiset kokevat jo kurssivalikoima-tilanteen, ja he osoittivat mielipiteensä myös viime torstaina tapahtuneessa ulosmarssissaan. Ei ole oikein, että vaativassa opinahjossa, kiivaassa opiskelutahdissa nuori joutuu kantamaan huolta opintojensa etenemisestä tai tässä tapauksessa hidastumisesta, kun resurssia ei ole tarpeeksi tarjolla. Meidän päättäjien tulee helpottaa nuorten opiskelua, tukea sitä, eikä hankaloittaa ja vahingoittaa.

Tämä suunnitelma osoittaa meille hyvin sen, miten lastensuojelu toimii; samoin se osoittaa, millä peruspalveluilla voimme säästyä kalliimmilta ja lasten kannalta myös rankemmilta laitoshoitoratkaisulta. Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen päästään, kun palvelut on mitoitettu oikein. Siis oikein – ei se tarkoita, että tuhlaamme rahaa, kuten tässäkin salissa tunnutaan usein ajateltavan. Kun turvaamme palveluja ihmisille, tarkoittaa se kohtaamisia, aikaa, kuuntelemista, tutkimista jne. On helppo laittaa rukseja palvelujen päälle paperilla. Miten on, jos ennen ruksimista ajateltaisiin, mihin tämä leikkuri johtaa? Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ei säästä rahaa tänään, tänä vuonna tai ensi vuonna, vaan pitemmällä tähtäimellä ja se meidän on ymmärrettävä jo yksinomaan lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää päätösesityksestä poistettavaksi aiemmin mainitut kaksi sanaa ja lisäksi esittää teknisen muutoksen, että sivulla 64 mainitut kulttuurintuottajat siirretään sivulle 65 otsikon ”Miten toiminta on vastuutettu” alle. Näin suunnitelma on loogisempi ja luettavampi, kuin nykyisessä versiossa, missä yhtäkkiä museotoiminnan perään on sijoitettu taideopetuksesta vastaavien yhdistysten ja järjestöjen toiminta.

Näillä muutosesityksillä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto